Impressum Mauterndorf.com

Vlastníkem stránek a odpov?dnosti za obsah je firma

Skizentrum Mauterndorf

5570 Mauterndorf
Lungau - Salzburger Land
Tel.: +43 6472 - 8008
E-Mail: info@mauterndorf.com
Web: www.mauterndorf.com

 

Technická realizace:

Körbler GmbH
Hofweg 1
8430 Wagna
E-Mail: office@koerbler.com
Web: www.koerbler.com   

 

Copyright (autorské právo) fotky:

Fotografie nám byly poskytnuty turistickým portálem Mauterndorf, Georg Wallnerem, fotostudiem Holitzky, archivem obrázk? z turistické spole?nosti Salzburger Land, prázdninovým regionem Lungau a Oliver Zwanzger Photodesign.

Ru?ení za obsah / informace:

všechny nabídky jsou výslovn? dobrovolné a nezávazné. Nároky na ru?ení v??i provozovateli stránek Mauterndorf.com, které se vztahují na materiální ?i morální škody zp?sobené použitím ?i nepoužitím poskytnutých informací, pop?ípad? použitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadn? vylou?eny.

Ochrana dat / Zákony / Odkazy a Linky:

vámi poskytnuté osobní údaje budou využity pouze v souladu se zákonem o ochran? osobních údaj?. Vaše údaje nezve?ejníme ani neposkytneme žádným t?etím stranám. V p?ípad?, že nám chcete sd?lit velmi d?v?rné informace, použijte prosím pro Vaši bezpe?nost klasickou poštu. Na aktuální a budoucí podobu, ?i autorství odkazovaných / propojených stránek nemá turistický portál Mauterndorf žádný vliv. Proto se d?razn? distancuje od všech obsah? veškerých odkazovaných / propojených stránek, které byly po zve?ejn?ní odkazu zm?n?ny, vyjma této internetové prezentace. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a p?edevším škody vzniklé použitím ?i nepoužitím takto nabízených informací nemáme žádný vliv. Pokud by n?jaká odkazovaná internetová stránka obsahovala pochybné informace, bude požádáno o oznámení, v tomto p?ípad? bude Link okamžit? odstran?n.

Back to Top